Lillevollen Barnehage

Visjon og verdier i Lillevollen


 

 

Vi har fortsatt "jakten på den gode barndom" som visjon, men har bestemt at vi endrer på kjerneverdiene våre. Ikke fordi omsorg, romslighet, tid og kommunikasjon ikke er aktuelle lengre, men fordi vi ønsker å utvikle oss og barnehagen videre. Vi har fått disse begrepene inn i dagliglivet, og følte behov for å finne nye områder å ha spesiell oppmerksomhet mot.
Image

Vi  bestemt at dette skal være kjerneverdiene til Lillevollen i årene framover:

lek – tilhørighet – kunnskap

 

Leken er den viktigste aktiviteten i Lillevollen barnehage. Leken er altomfattende i barns liv. Den bidrar til utvikling og læring, og er en kilde til glede og vennskap.

Personalet legger til rette for lek i alle former. Leken støttes av personalet ved observasjon og aktiv deltagelse. Leken styres av barna selv så langt det er mulig. De får hjelp når leken stagnerer eller utvikler seg i en retning som ikke er god for alle. Personalet bidrar til at barna har noe å strekke seg etter i leken, slik at den utvikler seg og læring oppstår. Vi vektlegger at barna opplever glede og mestring i leken, og at de utvikler vennskap

 

For oss er det viktig at både små og store føler tilhørighet  til Lillevollen. Vi jobber for at ingen skal falle utenfor fellesskapet i barnehagen. Vi ønsker også at barna etter hvert skal føle tilhørighet til det norske samfunnet og til de verdier som preger vår kultur.

 

At personalet har kunnskap om barn og deres utvikling, er avgjørende for å lykkes med og drive en god barnehage. Lillevollen har et kompetent personale med teoretisk og praktisk kunnskap. Kunnskapen til personalet er tilegnet gjennom studier, erfaring og refleksjoner. Barnehagelærerne er i tillegg skolerte til å trekke linjer mellom forskning, teori og praksis slik at vi kan legge til rette både for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet.
Vi ønsker at barna gjennom lek og deltakelse i aktiviteter, utvikler allsidig kunnskap som bidrar til at de får et godt liv.

 

 

Mål

Personalet tilrettelegger for allsidig lek ute og inne. Barna får selv styre leken og bestemme hva de vil leke. Alle barna får være med i leken.

 

Barn, foreldre og personale føler tilhørighet til barnehagen, og bidrar til at andre også opplever det slik.
Alle barna har venner i barnehagen.

Barnehagen bidrar til at barna føler tilhørighet i samfunnet for øvrig.

 

Personalet har kunnskap om barns utvikling på alle områder og vet hvordan man tilrettelegger for lek og læring.
Barna har utviklet allsidig kunnskap om seg selv og verden rundt seg.«Tilbake