Lillevollen Barnehage

Samarbeid

Foreldrene har mulighet til medinnflytelse i barnehagen på flere måter. Det kan likevel for mange oppleves som litt trøblete fordi man ikke vil være "vanskelig" eller fordi man føler man ikke får gjennomslag for ønsker og idéer.

 
Samarbeidsutvalget er det formelle organet i barnehagen. Her sitter det to foreldrerepresentanter og to fra personalet. I SU diskuteres saker som gjelder for hele barnehagen. Gjennom SU er foreldrene sikret reell innflytelse som gruppe.
Lillevollen barnehage
Den daglige kontakten mellom barnehage og hjem er nok den viktigste kanalen for utveksling av informasjon og ønsker for det enkelte barns hverdag. Man tar også kontakt med hverandre på telefon eller mail hvis man ønsker å ta opp noe som gjelder barnet. 
 
I tillegg har vi både formelle og uformelle foreldresamtaler.
Image
 
Hvert år gjennomfører vi brukerundersøkelser ved hjelp av anonyme spørreskjema. Her har dere foreldre god anledning til å ta opp ting dere mener bør endres på. Vi ser svært gjerne at dere skriver kommentarer slik at vi skjønner hva dere mener.
 
På brukerundersøkelsene får vi ofte tilbakemelding om at foreldre savner mer informasjon om sitt barn. For oss kan det være vanskelig å vite hva vi skal gjøre med det. Hva er det dere savner informasjon om, hvordan ønsker dere at informasjonen blir gitt, når ønsker dere informasjon osv?
Det beste for oss er at slike tilbakemeldinger ikke forblir anonyme. Er de anonyme, vet vi ikke hvilke foreldre vi bør få bedre kontakt med. Be om en samtale eller ta en telefon hvis dere syns dere har for liten innflytelse på barnets hverdag. Eller bruk SU for å ta opp ting som gjelder flere barn.
Image
Det kan også ofte være uklart for oss hva dere ønsker medvirkning på. Hvis dere mener foreldrene har for lite innflytelse, dere ta det opp med foreldrekontaktene, slik at SU kan jobbe med saken. Vi lytter til forslag og ønsker, men kan ikke love at alle får det helt som de vil. Vi har ca 70 barn og familier å ta hensyn til, i tillegg til at vi skal følge lover, forskrifter og pedagogiske prinsipper, noe som kan føre til motstridende interesser. Vi prøver da å få forklart hvorfor ting må være slik det er. 
 
 


«Tilbake