Lillevollen Barnehage

Når vi bekymrer oss for barn

Barnehagen samarbeider med andre instanser:
  • Familiesenter/helsestasjon
  • Fagteamet ved barnehagekontoret med spesialpedagoger og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)
  • Barneverntjenesten
  • Barne- og ungdomspsykiatrien (BUP)
  • Politiet
  • Andre ved behov, f.eks sykehus og fysioterapeuter

Lillevollen barnehages rutiner er at vi alltid varsler foreldrene før vi tar kontakt med andre instanser, unntatt når det er mistanke om alvorlig omsorgssvikt som vold eller seksuelt misbruk. Vi ønsker å spille på lag med foreldrene slik at vi oppnår best mulig tiltak for barnet.

Barnehagene har plikt til å gi opplysninger som ellers er underlagt taushetsplikten når det er grunn til å tro at barn blir mishandlet eller utsatt for alvorlig omsorgssvikt. Dette gjelder Barnevernstjenesten og Politiet.

Vi vet at noen barn blir alvorlig mishandlet av sine nærmeste, noen så mye at de dør av skadene. Andre blir utsatt for seksuelt misbruk som de ikke tør å fortelle til noen - ikke en gang til foreldrene.
"Jeg tenker nok du skjønner det sjøl", sa Christoffer da han ble spurt om hvor han hadde fått skadene fra. Han ble til slutt drept av sin stefar. Alle så, men ingen meldte fra verken til barnevern eller politi. Alle vi som er voksne, har plikt til å melde fra når vi er bekymret for barn!

Barnehagen (eller dere) trenger ikke noen form for "bevis" før vi sender bekymringsmelding. Vår jobb er ikke å etterforske, det er det andre som gjør. Vi skal bare varsle om at våre observasjoner gjør oss bekymret, så skal Politi eller Barnevenstjenesten finne ut om tiltak skal settes i verk.

De fleste saker er heldigvis ikke så alvorlige. Når barnehagen er urolig for barns oppvekstforhold, men ikke har mistanke om vold eller seksuelt misbruk, snakker vi med foreldrene og ber om deres samtykke til å kontakte Barnevernstjenesten. Som regel gir foreldrene oss slikt samtykke fordi de er interesserte i å finne gode løsninger i samarbeid med oss. (Hvis foreldrene ikke vil gi samtykke, har vi likevel plikt til å varsle barnevern uhindret av taushetsplikten.)


«Tilbake