Lillevollen Barnehage

Tilvenning

De nye barna skal tilvennes en ny hverdag uten mamma og pappa rundt seg hele tiden. Det er selvfølgelig en stor overgang i et lite barns liv. Det er svært viktig at personalet får god kontakt med barnet for å kunne lese dets behov. Tilvenningsperioden er ofte intens både for de nye barna og for dem som har vært her ei stund. De "gamle" barna skal jo bli kjent med mange nye barn, rutiner blir litt endret på, det blir ofte mer gråting og samspillet i barnegruppa endrer seg. Dette gjør at tilvenningsperioden kan bli utfordrende for alle på avdelinga. Det er derfor viktig med gode rutiner som bidrar til å sikre en god hverdag for alle barna.

Vi har oppstartsamtaler med alle nye familier før barnet begynner. Da møtes barnehagelærer og foreldrene til en samtale om barnet, familien og barnehagen slik at vi kan bli bedre kjent. Som regel er barnet med på denne samtalen, og det er hyggelig å få møte vårt nye medlem i "Lillevollenfamilien" :-) 

Når barnet begynner i barnehagen, er foreldrene med de første dagene. Vi deler da opp barnegruppa i flere smågrupper, og sprer oss på ulike rom slik at det skal bli mest mulig ro for både nykommerne og "veteranene". Personalet legger til rette for lek og samspill med barna. Lek er alltid et godt utgangspunkt for å bli kjent og etablere et forhold. Gradvis forlater foreldrene barnet, først bare for ei kort stund slik at barnet erfarer at de kommer tilbake. Dette tilpasser vi hvert enkelt barn. Ofte ser vi at det kan være fint for barna å ha litt kortere dager i begynnelsen.

Tilvenningsperioden kan også være krevende for foreldrene. Det er tøft å overlate det kjæreste man har til fremmede personer. Dette er vi svært obs på. Vi vet at foreldrene også trenger å bli trygge på den nye hverdagen. Tett kontakt mellom personale og foreldre gjør denne prosessen lettere. Vi har lang erfaring, og har opplevd mange ulike reaksjoner. Ikke vær redd for å spørre eller be om hjelp hvis dere opplever noe vanskelig. Ingen reaksjon er "rar", det er helt normalt å gå fra barnehagen med klump i halsen og tårer i øynene. (Trøsten er: det går over!)

Vi mener det er viktig med en gjenkjennbar dagsrytme. Barna lærer fort gangen i dagen, og det gir trygghet for dem at det er faste rutiner. Vi tilpasser sovetider og måltider til den enkeltes behov, men prøver samtidig å holde på den faste dagsrytmen slik at det etter hvert blir oversiktlig for barnet hva som skal skje.

Utetiden kan være vanskelig for de nye barna. Da blir det et større område å forholde seg til, og flere barn og voksne som er i bevegelse. Da er det spesielt viktig at barnet får være tett på den voksne som den er trygg på. Vi prøver å tilpasse oss både enkeltbarns og barnegruppas behov slik at alle får en god opplevelse av å være ute. Vi kan for eksempel dele opp gruppa og gå inn med noen, slik at de får en liten pause.

Det kan skje at noen av personalet blir syk. Da setter vi inn vikar. Vi prøver å organisere det slik at det faste personalet er mest med de nye barna, og at vikaren tar mer forefallende oppgaver. På begynnelsen og slutten av dagen er det mindre personale på jobb, noe som kan gjøre det vanskelig å dele opp i smågrupper. Vi tilrettelegger da for lek og samvær mest på de yngstes premisser.

Det viktigste i denne perioden er å gjøre barna trygge slik at de tør å slippe seg ut i leken. Gjennom lek skapes gode forhold mellom barna, og mellom personalet og barna. Målet er at alle opplever seg trygge og ivaretatt, og føler tilhørighet til gruppa.«Tilbake