Lillevollen Barnehage

Alle har avvergingsplikt

Vi vet at alt for mange barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Ofte skjer dette i nære relasjoner. Disse barna trenger hjelp, og har behov for at voksne i nærheten melder fra om mistanker om dette. Har du bekymring for et barn, meld fra!

Ifølge straffelovens bestemmelse om å avverge, er enhver forpliktet til «gjennom anmeldelse eller på annen måte å søke å avverge en straffbar handling eller følgene av den, på et tidspunkt da dette fortsatt er mulig og det fremstår som sikkert eller mest sannsynlig at handlingen er eller vil bli begått».

 

Avvergingsplikten gjelder for 45 ulike straffebestemmelser, og 11 av disse er aktuelle ved vold og overgrep. I tillegg har visse yrkesgrupper plikt til å søke å avverge kjønnslemlestelse etter straffelovens paragraf 284, tredje ledd.

Avvergingsplikten gjelder for alle og uten hensyn til eventuell taushetsplikt.


plikt.no/noen-plikter-ved-vold-og-overgrep/


«Tilbake