Lillevollen Barnehage

Om kunnskap

At personalet har kunnskap om barn og deres utvikling, er avgjørende for å lykkes med og drive en god barnehage. Lillevollen har et kompetent personale med teoretisk og praktisk kunnskap. Kunnskapen til personalet er tilegnet gjennom studier, erfaring og refleksjoner. Barnehagelærerne er i tillegg skolerte til å trekke linjer mellom forskning, teori og praksis slik at vi kan legge til rette både for det enkelte barn og for barnegruppen som helhet.

Vårt mål er at barna gjennom lek og deltakelse i aktiviteter, utvikler allsidig kunnskap som bidrar til at de får et godt liv.

Image


«Tilbake