Lillevollen Barnehage

Samarbeid med andre

Barnehagen samarbeider med andre instanser til beste for barn og barns familie. Som regel skjer dette i nært samarbeid med foresatte. Slike samarbeidsparnere er f.eks Familiesenterne med helsesøstere, Fagteamet med spesialpedagoger eller PPT (Pedagogisk-psykologisk-tjeneste) som vurderer om barn trenger noe ekstra. 


Når barnehagen søker råd og veilednng hos andre instanser, er dette alltid avklart med foreldrene først. Barnehagen har taushetsplikt. 

En av våre nærmeste samarbeidspartnere er Familiesentrene og helsesøster. De kjenner barnets historie, og er vår støtte på helsefaglige problemstillinger. Barnevernet er også samarbeidspartner i tilfeller hvor familien trenger ekstra hjelp.
  
Hvis vi er bekymret for barns hjemmeforhold, melder vi fra til Barnevernstjenesten. Da varsler vi foreldrene først slik at det er åpenhet rundt det vi er bekymret for. Barnevernstjenesten skal hjelpe barn og familier slik at de får en bedre hverdag.

Barnehagen har meldeplikt til Barnevernstjenesten ved mistanke om alvorlig omsorgssvikt som vold eller overgrep. Da skal barnehagen gi opplysninger uten hinder av taushetsplikten. Foreldrene blir ikke varslet først. Hvis vi mistenker slike straffbare forhold, melder vi også fra til Politiet. Det er IKKE barnehagens oppgave å undersøke eller etterforske. Det er det Politiet og Barnevernstjenesten som gjør. Vi skal bare melde fra om at vi er bekymret.
 
Vi anbefaler alle foreldre til å kontakte oss eller Familiesenteret hvis man føler behov for råd, støtte eller veiledning i foreldrerollen. Det er mye, og god, hjelp å få hvis man sliter med noe. Mange foreldre bekymrer seg for sitt barns utvikling, sosialt, mentalt, emosjonelt eller fysisk. 

Foreldre med psykisk sykdom som f.eks fødselsdepresjon eller angst vil kanskje trenge hjelp til forskjellige ting som har med barnehagehverdagen å gjøre. Ikke vær redd for å ta dette opp med oss. Mye kan avhjelpes med tilrettelegging, og det er viktig for barnet at det er åpenhet rundt sykdommen.
 
 


«Tilbake