Lillevollen Barnehage

Generell info om Lillevollen barnehage

Barnehagen ble startet i 1990 som en stiftelse. Plassene var forbeholdt ansatte i bank, forsikring og televerk. Etter hvert som barnehagedekningen ble bedre, ble plasser ledige for andre som ikke jobbet i disse bedriftene. Nå er Lillevollen med i kommunens samordnede opptak, og man søker om plass gjennom kommunens system.

I styret for barnehagen sitter det i utgangspunktet foreldre som jobber i stiftelsesbedriftene. De som sitter i styret nå, har barn som er begynt på skolen. De ønsker likevel å fortsette i styret, noe vi som jobber her setter pris på. Det er fint å ha folk i styret som har god kompetanse og kjenner barnehagens historie, og det blir god kontinuitet ved ikke å skifte styremedlemmer så ofte.

Siden Lillevollen barnehage er en stiftelse som er helt "enestående", har vi alltid hatt korte beslutningsveier. Vi kan snu oss fort, og barnehagelærere og pedagogiske medarbeidere har stor innflytelse på sin egen hverdag. Vi samarbeider samtidig tett med barnehagekontoret i kommunen slik at vi sikrer at vi holder et godt kvalitativt nivå. Det er en fordel for oss å samarbeide med andre barnehager, både kommunale og private, slik at vi holder oss faglig oppdatert og utvikler oss videre.

Lillevollen barnehage har over lang tid satset på å ha et velkvalifisert personale. Barnehagen var tidlig ute med to pedagoger på hver avdeling, og assistenter og fagarbeidere har alle lang erfaring fra arbeid med små barn.
Vi er stolte over at Lillevollen har bedre bemanning, høyere pedagogtetthet og større leke- og oppholdsareal enn gjennomsnittet i Bodø kommune (kilde: www.barnehagefakta.no

I Lillevollen har vi tett kontakt med foreldregruppa. Det er to foreldrevalgte representanter i Samarbeidsutvalget, og disse har nær kontakt med styrer til enhver tid. Foreldrene skal ha medvirkningsmuligheter i barnehagen. Ting som gjelder det eneklte barn, blir tatt opp direkte med pedagogisk leder, mens "fellesting" går gjennom foreldrerepresentantene. Dette er et system som fungerer fint, selv om ikke alle får gjennomslag for alt de ønsker. Her er mange hensyn å ta - praktiske, pedagogiske og økonomiske. Og foreldrene kan ha motstridende ønker der vi må prøve å finne løsninger som passer de fleste.
På brukerundersøkelsene svarer 96% av foreldrene at de er fornøyde med det helhetlige tilbudet i barnehagen og med den jobben personalet gjør!


«Tilbake