Lillevollen Barnehage

En av våre kjerneverdier er "kunnskap"I år har vi valgt å ha ekstra fokus på fysisk aktivitet.
Barn tilegner seg kunnskap gjennom bevegelse.

Allsidig bruk av kroppen i lek fremmer læring på alle områder: 

  • Sosial utvikling: Hvordan vi forholder vi oss til hverandre og til samfunnets normer læres gjennom samspill med andre.
  • Kognitiv utvikling: Dette utviklingsområdet går på evnen til å tenke. Allsidig bevegelse stimulerer hjerneutviklingen.
  • Språk: Nå barn leker, bruker de språket i samhandlingen med andre. Aktiv lek stimulerer språkutviklingen.
  • Fysisk aktivitet er selvfølgelig en forutsetning for motorisk utvikling, både fin- og grovmotorisk.
  • Kreativitet: Lek der ungene har rom til å bruke kroppen trigger kreativiteten deres, de bruker kreativiteten til problemløsning og til å utvikle leken.
  • Mestring henger sammen med emosjonell utvikling. Når barn opplever at de mestrer kroppslige aktiviteter, har det stor betydningfor selvbildet deres. Og et godt selvbilde er grunnlaget for en trygg følelsesmessig utvikling.

Barn tilegner seg altså kunnskap gjennom bruk av kroppen i samspill og lek med andre der de får mulighet til å medvirke og påvirke lekens gang.«Tilbake