Lillevollen Barnehage

Brukerundersøkelse 2018

Undersøkelsen er administrert av Utdanningsdirektoratet, og den er tatt i barnehager over hele landet. Jo flere som svarer på slike undersøkelser, jo mer informasjon får offentligheten om kvaliteten i barnehagene. Undersøkelsen har ni hovedkategorier med underspørsmål. 

Kategoriene med høyest skår
Lillevollen skårer høyest på spørsmålene som går på barnas trivsel og om barnehagen ivaretar barnas helhetlige utvikling. Vi er glade for at foreldrene vurderer disse områdene som veldig bra. Det viser at vi jobber godt med kjerneverdiene våre: tilhørighet, lek og kunnskap. Vi er f.eks oppe i 4,9 på spørsmål om barnehagen legger til rette for allsidig lek og aktiviteter og om barnet trives i barnehagen.

Ute- og innemiljø
Laveste skår er på barnehagens ute- og innemiljø. Det går på barnehagens lokaler og utearealer. Det er litt overraskende siden vi oppfatter at lokalene er ryddige, rene og godt vedlikeholdte, og store investeringer er gjort på uteområdet det siste året. Vi har og mye mer areale enn loven krever, både ute og inne. Barnehagen ligger i tillegg i et rolig strøk nært naturen. Det er vanskelig å lese ut av undersøkelsen hva foreldrene kunne ønske annerledes her. Vi oppfordrer derfor foreldrene til å komme med konkrete tilbakemeldinger på hva de ønsker anderledes.

Informasjon
Informasjon er ofte noe foreldrene skulle ønske mer av. Særlig spørsmålet som gjelder informasjon om endringer i personalgruppen, viser at vi har en jobb å gjøre for nå bedre ut med informasjon om slike endringer. Ellers vil vi minne om at det ligger veldig mye informasjon her på hjemmesiden. Bruk menyen til venstre!

Medvirkning
Punktet medvirkning har mange "vet ikke"-svar, og en del "verken enig eller uenig"-svar. Vi tolker det som at foreldrene er usikre på om de og barna har mulighet til å påvirke innholdet i barnehagen. Til det vil vi si at både små og store har stor mulighet til å påvirke de valgene vi tar. Lillevollen er en liten organisasjon, og vi kan lett endre kurs hvis det er ønskelig. Dilemmaet her er gjerne motstridende ønsker mellom foreldrene eller mellom foreldre og barnehage. Barnehagen må forholde seg til pedagogsike, praktiske og økonomiske forhold som foreldrene gjerne ikke har så god innsikt i. Da kan man lett oppfatte at man ikke blir tatt hensyn til når man får et nei. 

Barna påvirker innholdet hele tida. Spesielt når vi har stort fokus på leken. Her bestemmer de det meste selv, og personalet fungerer som støttespillere, veiledere og konfliktløsere. Også i prosjekter blir arbeidet lagt opp etter de føringene som barna gir.

Struktur
Samtidig som barna skal ha medvirkningsmuligheter, er det viktig å ha god struktur på hverdagen for å unngå kaos. Vi må f.eks ha ganske faste rutiner og forventninger til barna for hvordan man skal te seg under måltidet slik at det blir ei koselig stund for alle. Det samme gjelder garderoben. Her må personalet lede barnegruppa på en god måte for å få klærne på og av alle barna innen rimelig tid. Vi er bevisste på at personalet skal ta lederskapet, vi skal ha forventninger og stille krav til barna samtidig som de skal gis mulighet til medvirkning. Vi mener at en ryddig ytre struktur bidrar til at det blir lettere for barna å forstå hva som skjer. De skjønner hva som er deres egen rolle i det, og lærer seg å ta valg som er nyttige for dem.

Oppsummering
Lillevollen hadde svarprosent på 75. Undersøkelsen består av mange spørsmål som blir delt inn i underkategorier. Her er tallene for hovedkategoriene:

 

Lillevollen barnehage  (2018)

Ute- og innemiljø

4,3

Relasjon mellom barn og voksen

4,6

Barnets trivsel

4,8

Informasjon

4,4

Barnets utvikling

4,7

Medvirkning

4,3

Henting og levering

4,5

Tilvenning og skolestart

4,6

Tilfredshet

4,6

Samisk bolk

-
«Tilbake