Lillevollen Barnehage

Årsplan


Årsplanen er forankret i barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Rammeplanen er ny fra 01.08.17, og vi har tilpasset årsplanen til det nye. Personalgruppa skal jobbe med å implementere rammeplanen fremover, det er en del ting vi må se nærmere på hvordan vi vil løse. Men hovedlinjene ligger der, og er beskrevet i årsplanen.

Som vedlegg til årsplanene har vi disse dokumentene som du finner under menyen "Nyttig info"

  • Progresjonsplan - her tydeliggjør vi hvordan vi jobber på de ulike alderstrinn for å oppfylle planen.
  • Handlingsplan mot mobbing - her beskriver vi hvordan vi griper fatt i tendenser til mobbing, her er tidlig innsats viktig!
  • Kvalitetsramma - dette er en minimumsstandard for 13 ulike områder som preger barnehagehverdagen. Under hvert område beskriver vi hvordan personalet skal jobbe samtidig som vi tar med hvilke forventninger vi har til foreldrene.

Her er årsplanen for barnehageåret 2017/18:
Arsplan17-18.pdf


«Tilbake