Lillevollen Barnehage

Årsplan


Årsplanen er forankret i barnehageloven og rammeplan for barnehagen. Planen fastsettes av samarbeidsutvalget. Du finner den, og vedlegg under menyen "Nyttig info". 

Dette er vedleggene:

  • Progresjonsplan - her tydeliggjør vi hvordan vi jobber på de ulike alderstrinn for å oppfylle planen.
  • Handlingsplan mot mobbing - her beskriver vi hvordan vi griper fatt i tendenser til mobbing, her er tidlig innsats viktig!
  • Kvalitetsramma - dette er en minimumsstandard for 13 ulike områder som preger barnehagehverdagen. Under hvert område beskriver vi hvordan personalet skal jobbe samtidig som vi tar med hvilke forventninger vi har til foreldrene.


«Tilbake